• Aiamaja24 logo
 • Tarnetingimused

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

  • 1.1 Tooted koos tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab transpordifirma kohale toote kirjelduses ja hinnapakkumises määratud tähtaja jooksul. Kokkuleppel võib tellija ise organiseerida kauba transpordi. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-5 päeva. Enamus aiamajasid ja kuure toodetakse pärast tellimuse vormistamist ja ettemaksu laekumist ning eeldatav tarneaeg on 30-40 päeva.
  • 1.2 Aiamajade transpordihind sisaldab mahalaadimist sihtkohas veoauto varustuses oleva kraana või muu tõstukiga. Aiamajad tõstetakse maha võimalikult mugavale kohale vastavalt kliendi soovile, kuid mitte lähemale kui seda võimaldavad teeolud, tänava laius, liikluspiirangud ja muud kaubaauto liikumist takistavad asjaolud.
  • 1.3 Transpordifirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisemaks muutmiseks on vajalik sellest teavitamine e-maili teel.
  • Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Hansa24 Group OÜ ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  • 1.4 Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@aiamaja24.ee või Hansa24 Group OÜ kontakttelefonile 56 983 650.

  2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

  • 2.1 Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Hansa24 Group OÜ elektronposti aadressile info@aiamaja24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
  • 2.2 Kõikidele Hansa24 Group OÜ e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@aiamaja24.ee ning tagastama seejärel Hansa24 Group OÜ-le tellitud kauba 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.
  • 2.3 Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Hansa24 Group OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Hansa24 Group OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  • 2.4 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid).
  • 2.5 Teil tuleb kanda kauba tagastamisega seotud transpordikulud.
  • 2.6 Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Hansa24 Group OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Hansa24 Group OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Hansa24 Group OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Hansa24 Group OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
  • 2.7 14-päevane tagastamisõigus ei kehti toodetele, mis on disainitud ja toodetud spetsiaalselt kliendi erisoovide järgi.

  3. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

  • 3.1 Hansa24 Group OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
  • 3.2 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
  • 3.3 Hansa24 Group OÜ ei vastuta:
   a) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
   b) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
   c) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  • 3.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Hansa24 Group OÜ kulul.
  • 3.5 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Hansa24 Group OÜ. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Hansa24 Group OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
  • 3.6 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  • 3.7 Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

  4. Vastutus ja vääramatu jõud

  • 4.1 Hansa24 Group OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Hansa24 Group OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • 4.2 Hansa24 Group OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Hansa24 Group OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Hansa24 Group OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  Scroll Top